You are here
Home > biografia > หลวงประดิษฐ์ไพเราะ วันนี้คือวันอะไร

หลวงประดิษฐ์ไพเราะ วันนี้คือวันอะไร

Luang Pradit Phairoh  ลวงประดิษฐ์ไพโ หลวงประดิษฐ์ไพเราะร จน์ลูกชายนายสินและนางยิ้มเกิดเมื่อวันที่ 6 ต.

พ่อของเขาเป็นหัวหน้าวง Piphat Orchestra และเป็นนักเรียนของพระประแดง Phairoh,
ดังนั้นในปีพ. ศ. 2533 เมื่ออายุสิบเก้าปีเขามีโอกาสได้เล่นเสียงสูงของไทย
เจ้าฟ้าสมเด็จเจ้าพระคุณกัลปพฤกษ์บูรพาวงศ์ ความสามารถของเขา
ประทับใจเจ้าชายมากจนพาเขาไปพระราชวังบูรพาภิรมย์
Janwangsorn ที่มีหน้าที่ในการกำกับวง Piphat ของพระราชวัง Burapaphirom
นอกจากนี้เจ้าชายยังได้เชิญพระยาประสาร Duriyasub (Preak Prasansub) มาสอนและช่วยเขา
เพื่อเพิ่มทักษะของเขา เนื่องจากความใจดีของเจ้าชายและครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับจาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้รับการปรับปรุงและกลายเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่มีใคร
มีความสามารถเทียบเท่ากัน แม้ว่า Janwangsorn ไม่เคยเป็นข้าราชการ
ก่อนที่เขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นชื่อของหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 เพราะ
ของความสามารถในการฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมของเขา

ในปีพ. ศ. 2469 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ทำงานในสาขาดนตรีคลาสสิกของวิจิตรศิลป์
แผนก พระองค์ทรงสอนดนตรีแก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นอกจากนี้เขายังช่วยให้คิงเขียน 3 เพลง ได้แก่ ร้าไตร –
Kamen Laong Aong Thao และ Hom Rong Kuen Kra Thop Fhung Sam Chan.
หลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ประกอบด้วยเพลงไทยอิเลคทรอนิคส์จำนวนมากดังนี้
เพลงโหด (Hom Rong): Hom Rong Ka Tae Tai Mai, Hom Rong Pathom Dusit,
Hom Rong Sorn Thong, Hom Rong Prachup Thevaraj, Hom Rong Bang Kun Non,
Hom Rong Nang Yeng, Hom Rong Mah Sabut Kiub, บ้านร่องบุเสน ฯลฯ
ท้าวเติ้ง: ท้าวกระถางชมงามท้าวทุ่งทองท้าวกมิท้าวกมลปาก
Thor Thao, Kamen ราชบุรีท้าว, Keak Kaow Thao, Keak Sarai Thao, Keak Oad
ท้าวเทอร์รี่, ท้าวเทพศิรินทร์, ท้าวเทรวี,
นกแก้วกะเมอร์ท้าวราชวรวิหาร
หลวงประดิษฐฟีโรห์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2497 อายุ 73 ปีประวัติของพระองค์
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Overture

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการถ่ายทอดดนตรีไทยจากหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ (ชื่อเกิด: ศรศิลป์ไพโรจน์) และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาดนตรีไทยของหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสำรวจเบื้องต้นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อสำรวจข้อมูลจากบุคคลสำคัญ 15 คนและผู้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ 13 ราย การวิจัยดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2555 ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยการหาตำแหน่งสามเหลี่ยม วัตถุประสงค์ของชุดและผลลัพธ์ที่ได้นำเสนอโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 1) การถ่ายทอดดนตรีไทยจากหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ถือเป็นพื้นฐานสำหรับการยอมรับในชั้นเรียนซึ่งพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการดูแลของครู แล้วมีพิธีจับมือสำหรับการเริ่มต้น บ้านของครูใช้เป็นโรงเรียน การสาธิตใช้กับการถ่ายทอดทางปากจากความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 2) หลวง Pradit Phairoh ได้พัฒนาวิธีการเล่น runat-ek (ระนาดเสียงสูง) ในการฝึกแบบต่างๆ บทเพลงที่เขียนโดยหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ได้รับการดำเนินการอย่างกว้างขวางและบางส่วนได้รับการแต่งเพลงจากภาษาต่างประเทศเช่นภาษามอญภาษาเขมรและภาษาจาวา หลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ประดิษฐ์ angklung และสร้างสัญกรณ์เขียนเพลงไทยขึ้นมา นักเรียนของหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ได้สืบทอดลักษณะดนตรีของครูเพื่อหาเลี้ยงชีพและย้ายไปเรียนที่โรงเรียน

Reference

อมรรัตน์พี (1988) จริยธรรมเกี่ยวกับดนตรีไทยในวิทยาลัย. 20th Dontrithai in University, 108-111 [2] Chasuwan, S. (2006) ความรู้ทางปัญญาในดนตรีคลาสสิกไทย: รูปแบบการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของครอบครัวนุ๊กไตรลักษณ์ (หน้า 178) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [3] Deananlab, P. (2006) การส่งแผ่นผืนในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิริราชนรินทร์วิโรฒ. [4] Lerdsiri, V. (2004) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศรสร้อยพลับ) (หน้า 7-8) วิทยานิพนธ์มหาสารคามมหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [5] มอร์ตัน, D. (1976) เพลงไทยดั้งเดิม บทที่ 14, Pitch Outline, “นกขามม่ะ” (ไทย) Mode 141. Berkeley: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย [6] Narkong, A. (1995) การศึกษาประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบันของนักดนตรีไทยทั่วไป. ในวารสารเพลง (มิถุนายน) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล [7] Narkong, A. , และ Sakrik, A. (2004) หลวง Pradit Phairoh (Sorn Silapabanleng) กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์มติชน [8] Saeng-anan, A. (2010) การถ่ายทอดดนตรีไทยจากอุทัยแก้วเอียร์ ดุษฎีบัณฑิตสาขามหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [9] Samganan, A. (2010) การถ่ายทอดรูปแบบดนตรีไทยของครูรักษ์อุทัยกาฬละหมื่น: กรณีศึกษากลุ่มไทยลําบานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, M.F.A. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [10] Sripong, T. (2003) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศรสร้อยพลับ) (หน้า 136) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, M.F.A. (Ethnomusicology), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร [11] Steiner, E. (1988) หลักการทางทฤษฎี (หน้า 39-40) ซิดนีย์: นักวิจัยด้านการศึกษา [12] ซูซูกิเอส (1998) Shinichi Suzuki: สุนทรพจน์และบทความของเขา Los Angeles, CA: อัลเฟรดมิวสิค [13] Wongsuwan, K. (2006) การศึกษาการส่งผ่านเครื่องดนตรีไทยของนักวิชาการท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วิทยานิพนธ์สาขาวิชา: พัฒนาการศึกษา

Leave a Reply

Top